tDsigns
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ tDsigns.com

ท่านกำลังเข้าใช้งานเว็บบอร์ดในสถานะ "ผู้มาเยือน" ซึ่งไม่สามารถที่จะตั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆได้

ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานที่ tDsigns แล้วท่านจะได้รับสิ่งดีดีกลับไป

tDsigns - Design by T ที่นี่เรามอบสิ่งดีดีให้คุณ..ด้วยใจ

เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop

Go down

Star เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop

ตั้งหัวข้อ by TonyWins on Tue 18 Jun 2013, 20:54

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow01

ตัวอย่างนี้ผมแกะมาจากตัวอย่างของต่างประเทศ Create a Glowing 3D Text Effect With Filter Forge and Photoshop เป็นเทคนิคการสร้างตัวอักษรสามมิติติดบันผนัง และมีไฟกระพริบพาดผ่านดังรูปด้านบน ตัวอย่างนี้จะใช้เวลาในการทำงาน (รวมเวลาในการเรนเดอร์ด้วย) ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง

ไฟล์ประกอบตัวอย่าง

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop Mfdown

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop One2up

ขั้นตอนที่ 1
สร้างงานใหม่ขึ้นมา กำหนดขนาด 1600 x 900 px เติมสีพื้นหลังด้วยสีเทา #a1a1a1 ใช้เครื่องมือ Type สร้างตัวอักษรตามต้องการ ในตัวอย่างจะใช้รูปแบบอักษรเป็น Sanches กำหนดขนาด 335 pt และกำหนดสีของตัวอักษรเป็น #e6e6e6

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow02

ขั้นตอนที่ 2
คลิกขวาที่เลเยอร์ของตัวอักษร เลือกคำสั่ง Convert to Shape

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow03

ถ้าต้องการปรับแต่งตัวอักษรให้ใช้เครื่องมือ Direct Selection ทำการปรับแต่งตามต้องการ ในตัวอย่างผมใช้เครื่องมือ Direct Selection ทำการลบเครื่องหมาย - ออกไป แล้วใช้เครื่องมือ Elipse สร้างรูปวงกลมขึ้นมาแทน

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow04

ขั้นตอนที่ 3
ทำการโคลนเลเยอร์ตัวอักษรขึ้นมาโดยกดคีย์ Ctrl+Alt+J ตั้งชื่อเป็น Front จากนั้นเลือกเครื่องมือ Direct Selection กำหนดค่า Fill = None, Stroke = #959595 และทำการเปลี่ยนชื่อของเลเยอร์ก่อนหน้าเป็น Back

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow05

ถัดไปคลิกที่ Stroke Options (เลเยอร์ Front) กำหนดค่า Align = Center

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow06

ขั้นตอนที่ 4
ทำการโคลนเลเยอร์ Front (Ctrl+Alt+J) ตั้งชื่อเป็น Stick กำหนดค่า Stroke = #464646 และกำหนดค่าของ Stroke Options ดังรูป

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow07

ขั้นตอนที่ 5
สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา ตั้งชื่อเป็น Path ใช้เครื่องมือ Pen ทำการสร้างเส้น Path ดังรูป โดยอย่าให้เส้นทับจุดรอบๆ ตัวอักษร (จุดของเลเยอร์ Stick ที่ใช้เป็นตัวยึดระหว่างตัวอักษรด้านหน้าและด้านหลัง)

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow08

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow09

ขั้นตอนที่ 6
เลือกเครื่องมือ Brush เปิดพาแนล Brush และเลือกหัวแปรงอันที่ 3 (Default Brush Preset) กำหนดค่า Size = 10 px, Specing = 1%


Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow10

ขั้นตอนที่ 7
เลือกเครื่องมือ Pen หรือ Direct Selection ก็ได้ กำหนดสี Foreground เป็น #636363 คลิกขวาเลือกคำสั่ง Stroke Path กำหนดค่า Tool = Brush คลิก OK เพื่อทำการเติมเส้นตามขนาดหัวแปรงที่กำหนดเอาไว้ในขั้นตอนที่ 7 ให้กับเส้น Path

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow11

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow12

ขั้นตอนที่ 8
เคาะ Enter เพื่อสิ้นสุดการทำงานกับเส้น Path จากนั้นกดคีย์ Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกที่ภาพตัวอย่างในเลเยอร์ Path เพื่อโหลด Selection ขึ้นมา

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow13

ขั้นตอนที่ 9
ไปที่พาแนล Paths กดคีย์ Alt ค้างไว้แล้วคลิกที่ไอคอน Make work path from selection กำหนดค่า Tolerance = 1 px

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow14

หลังจากได้เส้น Path แล้วให้ปิดตาของเลเยอร์ Path และอาจจะต้องปรับแต่งเส้นที่บิดเบี้ยวให้ดูโค้งมนโดยใช้เครื่องมือ Direct Selection ในการปรับแต่ง

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow14

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow16

ขั้นตอนที่ 10
เลือกคำสั่ง 3D > New 3D Extrusion from Selected Path จะได้งานออกมาดังภาพด้านล่าง

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow17

ขั้นตอนที่ 11
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 10 กับเลเยอร์ Stick, Front และ Back

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow18

ขั้นตอนที่ 12
เลือกเลเยอร์ Path ไปที่พาแนล 3D ดับเบิลคลิกที่ชื่อ Path (ตรงนี้จะเรียกว่า Mesh) เพื่อเปิด Properties ขึ้นมา กำหนดค่า Shape Preset = Pillow Inflate

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow19

ถัดไปคลิกไอคอน Cap กำหนดค่า Angle = 90°, Strength = 20%

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow20

ขั้นตอนที่ 13
เลือกเลเยอร์ Stick ที่พาแนล 3D คลิกที่ Mesh Stick ที่พาแนล Properties กำหนดค่า Extrusion Depth = 50

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow21

ขั้นตอนที่ 14
เลือกเลเยอร์ Front, Mesh Front กำหนดค่า Extrusion Depth = 20

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow22

ขั้นตอนที่ 15
เลือกเลเยอร์ Back, Mesh Back กำหนดค่า Extrusion Depth = 30

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow23

คลิกไอคอน Cap กำหนดค่า Width = 20%, Contour = Cone - Inverted

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow24

ขั้นตอนที่ 16
เลือกเลเยอร์ Background แล้วกดคีย์ Ctrl+Alt+J ตั้งชื่อเป็น Brick และลากมาไว้ที่ด้านบนสุดของเลเยอร์ ไปที่พาแนล 3D เลือก 3D Postcard แล้วคลิกปุ่ม Create จะเป็นการแปลงเลเยอร์ Brick ให้เป็นเลเยอร์ 3D แบบแผ่นเรียบ ซึ่งเราจะใช้เป็น Backdrop ในการทำผนังอิฐ

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow25

ขั้นตอนที่ 17
เลือกเลเยอร์ 3D ทั้งหมด โดยให้เลือกเลเยอร์ Brick ก่อนและกดคีย์ Shift ค้างไว้ แล้วเลือกเลเยอร์ Back จากนั้นกดคีย์ Ctrl+E เพื่อรวมเลเยอร์ 3D ให้เป็นเลเยอร์เดียว

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow26

ขั้นตอนที่ 18
ทำการปรับมุมมองเพื่อปรับแต่งชิ้นงานโดยให้เลือกเครื่องมือ Select บนแถบ Option ด้านบนให้คลิกไอคอน Rotate ก่อนทำการปรับหมุนอาจจะต้องทำการ Zoom Out ออกไปก่อน แล้วคลิกบนพื้นที่ว่างเพื่อทำการ Deselect Mesh ที่ถูกเลือก จากนั้นทำการปรับหมุนมุมมองไปยังมุมที่ต้องการ

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow27

เมื่อได้มุมมองที่ต้องการแล้ว ให้เลือก Mesh ทั้งหมด ทำการปรับเลื่อน Mesh ขึ้นไปด้านบนโดยคลิกที่หัวลูกศรในแกนสีเขียว (แกน y)

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow28

ขั้นตอนที่ 19
ค่อยๆ ปรับตำแหน่งของ Mesh ที่ละส่วน โดยให้ Brick อยู่ด้านหลังสุด ตามด้วย Back, Path และ Front ตามลำดับ เพื่อการปรับตำแหน่งให้ง่ายและดูชัดเจนขึ้นอาจจะปรับรูปแบบการแสดงผลโดยเลือกไปที่ Scene ในพาแนล 3D และกำหนด Presets = Hidden Wireframe

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow29

เมื่อปรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วก็ให้ปรับ Presets กลับมาเป็น Default

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow30

ขั้นตอนที่ 20
เลือก Material ทั้งหมดของ Mesh Back ไปที่พาแนล Properties คลิกไอคอนด้านหลัง Diffuse เลือกคำสั่ง Remove Texture

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow31

กำหนดค่า Diffuse = #bababa, Specular = #c1c1c1, Illumination = #080808, Ambient = #000000, Shine = 70, Reflection = 35, Roughness = 5 และ Refraction = 2

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow32

ขั้นตอนที่ 21
เลือก Material ทั้งหมดของ Mesh Front ทำการ Remove Texture ตามขั้นตอนที่ 20 และกำหนดค่า Diffuse = #e4bb52, Specular = #fff0a9, Illumination = #1d0000, Ambient = #454545, Shine = 82, Reflection = 24, Refraction = 1.76

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow33

ขั้นตอนที่ 22
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 22 กับ Mesh Stick

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow34

ขั้นตอนที่ 23
เลือก Meterial ทั้งหมดของ Mesh Path (อย่าลืม Remove Texture) กำหนดค่า Diffuse = #ffffff, Specular = c1c1c1, Illumination = #080808, Ambient = #000000, Shine = 95, Reflection = 15, Opacity = 32, Refraction = 1.5

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow35

หลังจากปรับ Material เรียบร้อยแล้วเราจะได้ชิ้นงานดังภาพด้านล่าง

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow36

ขั้นตอนที่ 24
เลือก Mesh Brick แล้วคลิกไอคอนด้านหลัง Diffuse เลือกคำสั่ง Edit Texture (ถ้ามีไดอะลอกปรากฏขึ้นมาให้คลิกปุ่ม OK และถ้าไม่ต้องการให้ไดอะลอกนี้ปรากฏขึ้นมาอีกในครั้งต่อไป ให้คลิกเช็กให้มีเครื่องหมายที่ Don't show again)

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow37

ขั้นตอนที่ 25
นำเข้าไฟล์ภาพ Brick Texture มาเป็น Layer 1 ทำการปรับขนาดให้พอดีกับพื้นที่ทำงาน

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow38

คลิกไอคอน Adjustment Layer เลือกคำสั่ง Levels กำหนดค่า Midtone = 0.70

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow39

ขั้นตอนที่ 26
ใช้เครื่องมือ Type สร้างข้อความที่ต้องการ กำหนดสีเป็น #c78c04 ปรับโหมดของเลเยอร์เป็น Color Burn จัดวางในตำแหน่งที่ต้องการ (บันทึกไฟล์งานแล้วย้อนกลับไปดูที่ไฟล์งานต้นฉบับ ถ้ายังไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการให้กลับมาปรับตำแหน่งใหม่)

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow40

ตอนนี้เราจะได้ลักษณะของงานดังภาพด้านล่าง

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow41

ขั้นตอนที่ 27
คลิกขวาที่เลเยอร์ข้อความเลือกคำสั่ง Rasterize Type

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow42

เลือกเครื่องมือ Eraser (E) เลือกหัวแปรงแบบ Spatter Size 59 กำหนดค่า Spacing = 100%

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow43

คลิกที่ Shape Dynamics กำหนดค่า 100, 0, 100, 0 ตามลำดับ

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow44

คลิกที่ Scattering กำหนดค่า Scatter = 250%

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow45

จากนั้นใช้เครื่องมือ Eraser คลิกแล้วลากไปที่ข้อความจนได้ลักษณะของข้อความที่มีสีไม่สม่ำเสมอดังภาพ เมื่อได้รูปแบบตามต้องการแล้วให้ทำการบันทึกไฟล์งาน และปิดไฟล์งานนี้ลงไป

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow46

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow47

ขั้นตอนที่ 28
กลับมาที่ไฟล์งานหลัก คลิกเลเยอร์ Back ไปที่พาแนล 3D ดับเบิลคลิกที่ Infinite Light 1 กำหนดค่า Shadow Softness = 30%

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow48

ขั้นตอนที่ 29
คลิกไอคอน Add new Light to Scene เลือกคำสั่ง New Point Light

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow49

ขั้นตอนที่ 30
กำหนดค่า Properties ของ Point Light 1 ในส่วนของ Color = #ff823d และ Intensity = 50%

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow50

ทำการปรับตำแหน่งของไฟมาไว้ใกล้ๆ กับผนัง (ถ้ามองไม่เห็นไฟให้ Zoom Out ออกมา แล้วค่อยๆปรับตำแหน่งไปตามแกนต่างๆ)

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow51

จัดวางไฟใกล้ผนังดังภาพด้านล่าง

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow52

ขั้นตอนที่ 31
ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 30 โดยปรับตำแหน่งไฟอีกดวงมาไว้ใกล้กับผนังอีกด้านดังภาพด้านล่าง

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow53

ขั้นตอนที่ 32
ทำการปรับมุมมองให้ได้ตามที่ต้องการ เราสามารถที่จะบันทึกมุมมองเอาไว้ได้โดยเลือกที่ View > Save ในตัวอย่างผมจะกำหนดค่า FOV (Field of View) เอาไว้ที่ 45

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow54

เมื่อปรับจนได้มุมมองที่ต้องการแล้ว ให้คลิกปุ่ม Render ในขั้นตอนการเรนเดอร์อาจจะใช้เวลานานสักหน่อย (ในตัวอย่างนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งถ้าไม่ต้องการงานที่ละเอียดมาก ในขั้นตอนการเรนเดอร์ให้ดูว่าได้ลักษณะงานตามที่เราต้องการหรือยัง ถ้าได้แล้วก็คลิกบนพื้นที่ทำงานเพื่อหยุดการเรนเดอร์ได้ทันที)

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow55

งานที่ได้หลังจากทำการเรนเดอร์เรียบร้อยแล้ว

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow56

ขั้นตอนที่ 33
กดคีย์ Ctrl+Alt+Shift+E จะเป็นการรวมเลเยอร์ทั้งหมดขึ้นเป็นเลเยอร์ใหม่ ตั้งชื่อเป็น Final Render (เพื่อป้องกันการเผลอไปปรับแต่งเลเยอร์ 3D ซึ่งจะทำให้เราต้องเรนเดอร์งานใหม่)

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow57

ขั้นตอนที่ 34
สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา ตั้งชื่อเป็น Light กำหนดสี Foreground เป็น #fff7e5 เลือกเครื่องมือ Brush ปรับขนาดหัวแปรง 70 px, Hardness = 0%, Mode = Overlay คลิกเพื่อเติมแสงไฟไปตามสายไฟโดยให้ปรับขนาดของหัวแปรงลดลงเป็น 60 px ในระยะที่ไกลออกไป

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow58

ขั้นตอนที่ 35
กดคีย์ Ctrl+Alt+Shift+E อีกครั้ง จากนั้นใช้คำสั่ง Filter > Filter Forge > Filter Forge 3 (ต้องติดตั้งเพิ่มเติม) เลือกรูปแบบของ Filter เป็น 3 Way Color Correction เลือก Preset แถวที่ 3 ด้านขวา จากนั้นคลิกแถบ Settings กำหนดสีของ Gamma = #fbf6e0

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow59

ในกรณีที่ไม่มี Filter Forge เราอาจจะใช้วิธีปรับแต่งสีจากคำสั่ง Imgae > Adjust แทนได้ตามต้องการ

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow01
งานที่ได้หลังจากใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้ว

การดาวน์โหลด Filter Forge
ให้เข้าไปที่ http://www.filterforge.com/download/ แล้วคลิกปุ่ม Filter Forge 3 Setup.exe เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วให้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow60

การติดตั้ง Filter 3 Way Color Correction
ให้เข้าไปที่ http://www.filterforge.com/filters/9276.html แล้วคลิกปุ่ม Open this in Filter Forge จะเป็นการติดตั้งชุด Filter 3 Way ลงใน Filter Forge อัตโนมัติ

Photoshop - เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop 3dglow61

cr: PSD.TUTS+

__________________________________________________________________________________________________________________
ไม่จำเป็นต้องโพสต์ขอบคุณทุกครั้งไป เพราะ "คำขอบคุณ" ที่เกิดขึ้นแม้เพียงภายในจิตใจ นั่นคือคำขอบคุณที่แท้จริง
TonyWins
TonyWins
User
User

Male กุมภ์ ชวด
จำนวนข้อความ : 2832
คะแนนความดี : 12840
ชื่อเสียง : 97
วันที่เข้าร่วม : 18/07/2009
อายุ : 46
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ

https://www.tdsigns.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop

ตั้งหัวข้อ by tiitititi on Sun 30 Jun 2013, 01:18

กะลังลองโหลดดูครับ

tiitititi
LCD Monitor
LCD Monitor

Male สิงห์ เถาะ
จำนวนข้อความ : 63
คะแนนความดี : 68
ชื่อเสียง : 1
วันที่เข้าร่วม : 08/06/2011
อายุ : 32

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop

ตั้งหัวข้อ by tiitititi on Sun 30 Jun 2013, 01:23

มันเป็นเวอร์ชั่น 30 วันไช่มั้ยครับ

tiitititi
LCD Monitor
LCD Monitor

Male สิงห์ เถาะ
จำนวนข้อความ : 63
คะแนนความดี : 68
ชื่อเสียง : 1
วันที่เข้าร่วม : 08/06/2011
อายุ : 32

ขึ้นไปข้างบน Go down

Star Re: เทคนิคการสร้างตัวอักษร 3D Glowing แบบเนียนๆ ด้วย Photoshop

ตั้งหัวข้อ by TonyWins on Sun 30 Jun 2013, 01:33

ใช่ครับท่าน

__________________________________________________________________________________________________________________
ไม่จำเป็นต้องโพสต์ขอบคุณทุกครั้งไป เพราะ "คำขอบคุณ" ที่เกิดขึ้นแม้เพียงภายในจิตใจ นั่นคือคำขอบคุณที่แท้จริง
TonyWins
TonyWins
User
User

Male กุมภ์ ชวด
จำนวนข้อความ : 2832
คะแนนความดี : 12840
ชื่อเสียง : 97
วันที่เข้าร่วม : 18/07/2009
อายุ : 46
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ

https://www.tdsigns.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ